Anterior tibial tendon

Tenosynovitis of the anterior tibial tendon with effusion

Ultrasound Images & Clips

Tenosynovitis of the anterior tibial tendon with effusion

Transverse
Transverse
Longitudinal
Longitudinal
Transverse
Transverse
Longitudinal
Longitudinal

Created with

  • Fujifilm Ultrasound System