Hemangiomas

Splenic hemangiomas

Ultrasound Images & Clips

Splenic hemangiomas

Splenic hemangiomas
Splenic hemangiomas
Hemangiomas
Hemangiomas
Hemangiomas
Hemangiomas
Hemangiomas
Hemangiomas

Created with

  • Hitachi Ultrasound System