Various tumors

Cutaneous myxoma submandibular

Ultrasound Images & Clips

Cutaneous myxoma submandibular

Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma
Cutaneous myxoma

Created with

  • Fujifilm Ultrasound System